Käyttösopimus

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Tämä käyttöoikeussopimus (jäljempänä sopimus) viittaa sivustoon fi.designluxpro.com, joka sijaitsee osoitteessa fi.designluxpro.com.

1.2. Tämä sopimus koskee sivuston "fi.designluxpro.com" (jäljempänä "Sivuston hallinto") ja tämän Sivuston käyttäjän välistä suhdetta.

1.3. Sivuston hallinto pidättää oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa tämän sopimuksen lausekkeita milloin tahansa ilmoittamatta käyttäjälle.

1.4. Käyttäjän jatkuva Sivuston käyttö tarkoittaa sopimuksen hyväksymistä ja tähän sopimukseen tehtyjä muutoksia.

1.5. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti tämän sopimuksen tarkistamisesta sen muutoksista.

2. SÄÄNTÖJEN MÄÄRITELMÄT

2.1. Seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset tässä sopimuksessa:

2.1.1 "fi.designluxpro.com" on verkkotunnus fi.designluxpro.com, joka harjoittaa toimintaansa Internet-resurssin ja siihen liittyvien palvelujen kautta.

2.1.2. fi.designluxpro.com on sivusto, joka sisältää tietoa palveluista ja mahdollistaa palvelun valinnan, tilaamisen ja (tai) ostamisen.

2.1.3. Sivuston fi.designluxpro.com hallinnointi - valtuutetut työntekijät sivuston suunnittelussa, jotka toimivat "fi.designluxpro.comin" puolesta.

2.1.4. Sivuston fi.designluxpro.com (jäljempänä 'Käyttäjä') käyttäjä on henkilö, jolla on pääsy Sivustoon Internetin kautta ja käyttää Sivustoa.

2.1.5. Sivuston fi.designluxpro.com (jäljempänä "Sisältö") sisältö - henkisen toiminnan suojatut tulokset, mukaan lukien kirjallisten teosten tekstit, niiden nimet, esipuheet, merkinnät, artikkelit, kuvitukset, kannet, musiikkiteokset, joissa on tekstiä, grafiikkaa, tekstiä, valokuvausta, johdannaisia ​​tai ilman, komposiitti- ja muut teokset, käyttöliittymät, visuaaliset rajapinnat, tavaramerkkien nimet, logot, tietokoneohjelmat, tietokannat sekä suunnittelu, rakenne, valinta, koordinointi, ulkonäkö, yleinen tyyli ja koko Tämän sisällön järjestely, joka on osa Sivustoa ja muita immateriaalioikeuksia yhdessä ja / tai erikseen, sisältyy fi.designluxpro.comiin.

3. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

3.1. Tämän sopimuksen kohteena on tarjota Sivuston käyttäjälle pääsy Verkkosivustolla oleviin Tuotteisiin ja palveluihin.

3.1.1 Sivusto tarjoaa käyttäjälle seuraavat palvelut (palvelut):

  • pääsy sähköiseen sisältöön maksutta, oikeus ladata, tarkastella sisältöä;
  • pääsy sivuston haku- ja navigointityökaluihin;
  • pääsy palveluihin liittyviin tietoihin ja palveluiden tilaaminen vapaasti;
  • muunlaiset palvelut (palvelut), jotka on toteutettu Sivuston sivuilla.

3.1.2. Kaikki Sivuston nykyiset (tosiasiallisesti toimivat) palvelut (palvelut) sekä mahdolliset myöhemmin tehdyt Sivuston muutokset ja lisäpalvelut (palvelut) kuuluvat tämän sopimuksen soveltamisalaan.

3.2. Pääsy Sivustoon on maksuton.

3.3. Käyttämällä sivustoa käyttäjä katsotaan liittyneen tähän sopimukseen.

3.4. Sivuston materiaalien ja palveluiden käyttöä säätelevät Venäjän federaation sovellettavat lait

4. OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1. Sivuston hallinnolla on oikeus:

4.1.1. Muuta sivuston käyttöehtoja ja muuta tämän sivuston sisältöä.Muutokset tulevat voimaan, kun sopimuksen uusi versio julkaistaan ​​verkkosivustolla.

4.1.2. Rajoita pääsyä sivustoon, jos käyttäjä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja.

4.2. Käyttäjä voi:

4.2.1. Pääset käyttämään Sivuston käyttöä.

4.2.2. Käytä kaikkia sivustossa käytettävissä olevia palveluita sekä jättää pyyntöjä sivustolla tarjottavista palveluista.

4.2.3. Kysy sivusto-osien palveluihin liittyviä kysymyksiä, jotka ovat sivuston "Yhteystiedot" -osassa.

4.2.4. Käytä Sivustoa ainoastaan ​​sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin ja tavalla, jota ei ole kielletty Venäjän federaation lainsäädännössä.

4.3. Sivuston käyttäjä sitoutuu:

4.3.1. Tarjoa Sivuston hallinnon pyynnöstä lisätietoja, jotka liittyvät suoraan tämän Sivuston palveluihin.

4.3.2. Noudata tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden omaisuutta ja muita kuin omistusoikeuksia Sivustoa käytettäessä.

4.3.3. Älä ota toimia, jotka saattavat katsoa häiritsevän Sivuston normaalia toimintaa.

4.3.4. Älä levitä Sivuston kautta mitään luottamuksellisia tietoja, joita Venäjän federaation lainsäädäntö suojaa yksityishenkilöiltä tai oikeushenkilöiltä.

4.3.5. Vältä toimia, joiden seurauksena Venäjän federaation lainsäädännössä suojattujen tietojen luottamuksellisuus voidaan rikkoa.

4.3.6. Älä käytä Sivustoa mainostietojen levittämiseen, paitsi Sivuston hallinnon suostumuksella.

4.3.7. Älä käytä Sivuston palveluita, jotta:

4.3.7. 1. laittoman sisällön lataaminen rikkoo kolmansien osapuolten oikeuksia; edistää väkivaltaa, julmuutta, vihaa ja (tai) syrjintää rodullisissa, kansallisissa, seksuaalisissa, uskonnollisissa ja sosiaalisissa syissä; sisältää virheellisiä tietoja ja (tai) loukkauksia tietyille henkilöille, organisaatioille, viranomaisille.

4.3.7. 2. kannustimet laittomiin tekoihin sekä avustaminen henkilöille, joiden toiminnan tarkoituksena on rikkoa Venäjän federaation alueella voimassa olevia rajoituksia ja kieltoja.

4.3.7. 3. alaikäisten oikeuksien loukkaaminen ja (tai) vahingoittaminen heille missä tahansa muodossa.

4.3.7. 4. vähemmistöjen oikeuksien loukkaaminen.

4.3.7. 5. esitellä itsesi toisena henkilönä tai organisaation ja / tai yhteisön edustajana ilman riittäviä oikeuksia, mukaan lukien tämän sivuston työntekijät.

4.4. Käyttäjä on kielletty:

4.4.1. Käytä mitä tahansa laitteita, ohjelmia, menetelmiä, algoritmeja ja menetelmiä, automaattisia laitteita tai vastaavia manuaalisia prosesseja sivuston sisällön saamiseksi, hankkimiseksi, kopioimiseksi tai jäljittämiseksi;

4.4.2. Haittaa sivuston asianmukainen toiminta;

4.4.3. Voit millään tavoin ohittaa Sivuston navigointirakenteen hankkiakseen tai yrittäen hankkia tietoja, asiakirjoja tai materiaaleja millä tahansa tavalla, jota tämän Sivuston palvelut eivät nimenomaisesti edustaa;

4.4.4. Luvaton pääsy Sivuston toimintoihin, muihin tähän sivustoon liittyviin järjestelmiin tai verkkoihin sekä kaikkiin Sivustossa tarjottaviin palveluihin;

4.4.4. Katkaise sivustossa tai muussa sivustoon liittyvässä verkossa oleva suojaus- tai todennusjärjestelmä.

4.4.5. Suorita käänteinen haku, seuraa tai yritä seurata mitä tahansa muita sivuston käyttäjiä koskevia tietoja.

4.4.6. Käytä Sivustoa ja sen sisältöä missä tahansa Venäjän federaation lakien kieltämässä tarkoituksessa sekä kannustaa laittomaan toimintaan tai muuhun toimintaan, joka rikkoo sivuston tai muiden henkilöiden oikeuksia.

5. Sivuston KÄYTTÖ fi.designluxpro.com

5.1. Sivuston ja Sivustoon sisältyvän sisällön omistaa ja ylläpitää Sivuston hallinto.

5.2. Sivuston sisältöä ei saa kopioida, julkaista, kopioida, lähettää tai levittää millään tavalla, eikä sitä voi lähettää maailmanlaajuiseen Internet-verkkoon ilman sivuston hallinnon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

5.3. Sivuston sisältöä suojaavat tekijänoikeudet, tavaramerkkilaki sekä muut immateriaalioikeuksiin ja epäoikeudenmukaisiin kilpailulainsäädäntöön liittyvät oikeudet.

5.4. Sivustolla tarjottujen palveluiden ostaminen voi edellyttää hakulomakkeen täyttämistä käyttäjän henkilötietojen kanssa.

5.5.Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa henkilötietojen tarkkuudesta, jotka täytetään hakemuslomakkeella.

5.6. Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava sivuston hallinnoinnista turvallisuuden rikkomisesta.

5.7. Sivuston hallinnolla on oikeus peruuttaa yksipuolisesti käyttäjän hakemus ilman syitä ja ilmoittamatta käyttäjälle.

5.9. Sivuston hallinnolla on oikeus milloin tahansa ilmoittamatta käyttäjälle tehdä muutoksia sivustossa tarjottavien palvelujen luetteloon ja (tai) Sivuston tarjoamiin palveluihin sovellettaviin hintoihin.

5.10. Tämän sopimuksen 5.10.1–5.10.4 kohdassa tarkoitetut asiakirjat säätelevät asianomaisessa osassa ja laajentavat niiden vaikutusta Sivuston Käyttäjän käyttöön. Seuraavat asiakirjat sisältyvät tähän sopimukseen:

5.10.1. Tietosuojakäytäntö.

5.11. Kaikki 5.10 kohdassa luetellut asiakirjat. tämän sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa. Muutokset tulevat voimaan niiden julkaisemisesta sivustolla.

6. VASTUU

6.1. Sivuston hallinto ei korvaa mitään tappioita, joita Käyttäjä voi aiheutua tämän sopimuksen minkä tahansa säännöksen tahallisesta tai huolimattomasta rikkomisesta sekä toisen käyttäjän viestien luvattomasta käytöstä.

6.2. Tämän sivuston hallinta ei vastaa:

6.2.1. Viivästykset tai epäonnistumiset operaatioprosessissa, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, sekä kaikki tietoliikenne-, tietokone-, sähkö- ja muihin järjestelmiin liittyvät ongelmat.

6.2.2. Sivuston asianmukainen toiminta, jos käyttäjällä ei ole tarvittavia teknisiä keinoja sen käyttöön, eikä myöskään ole velvollisuuksia tarjota käyttäjille tällaisia ​​keinoja.

7. KÄYTTÄJÄN SOPIMUKSEN SOPIMUKSEN VIESTINTÄ

7.1. Sivuston hallinnolla on oikeus paljastaa kaikki tämän sivuston käyttäjästä kerätyt tiedot, jos tietojen luovuttaminen on tarpeen Sivuston laitonta käyttöä koskevan tutkimuksen tai valituksen yhteydessä tai perustaa (tunnistaa) käyttäjä, joka voi rikkoa tai häiritä Sivuston hallinnon oikeuksia tai muiden Sivuston käyttäjien oikeuksia.

7.2. Sivuston hallinnolla on oikeus paljastaa mitä tahansa käyttäjää koskevia tietoja, joita se pitää tarpeellisina nykyisen lainsäädännön tai tuomioistuimen päätösten noudattamiseksi, tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen varmistamiseksi, organisaation nimen, käyttäjien oikeuksien tai turvallisuuden suojelemiseksi.

7.3. Sivuston hallinnolla on oikeus luovuttaa tietoja käyttäjästä, jos Venäjän federaation nykyinen lainsäädäntö edellyttää tai sallii tällaisen julkistamisen.

7.4. Sivuston hallinnolla on oikeus ilman etukäteisilmoitusta käyttäjälle lopettaa ja (tai) estää sivuston käyttöoikeus, jos käyttäjä on rikkonut tätä sopimusta tai muiden asiakirjojen sisältämiä sivuston käyttöehtoja sekä sivuston lopettamisen tai teknisen ongelman tai ongelman vuoksi.

7.5. Sivuston hallinto ei ole vastuussa Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille Sivuston käyttöoikeuden lopettamisesta, jos käyttäjä rikkoo tämän Sopimuksen määräyksiä tai muuta Sivuston käyttöehtoja sisältävää asiakirjaa.

8. Riitojen ratkaiseminen

8.1. Mikäli tämän sopimuksen osapuolten välillä on erimielisyyksiä tai riitoja, edellytys ennen muutoksenhakua tuomioistuimelle on esittää vaatimus (kirjallinen ehdotus riidan ratkaisemiseksi vapaaehtoisesti).

8.2. Vaatimuksen vastaanottajan on 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona se on vastaanotettu, ilmoitettava hakijalle kirjallisesti saatavan käsittelyn tulokset.

8.3.Jos riitaa ei voida ratkaista vapaaehtoisesti, jokaisella osapuolella on oikeus hakea tuomioistuimelta oikeuksiensa suojelua, jotka heille myönnetään Venäjän federaation nykyisessä lainsäädännössä.

8.4. Kaikki Sivuston käyttöehtoja koskevat vaatimukset on jätettävä 1 päivän kuluessa siitä, kun vaatimuksen perusteet on syntynyt, lukuun ottamatta laissa suojattuja aineistojen tekijänoikeussuojaa. Mikäli tämän lausekkeen ehtoja rikotaan, korvausvaatimukset tai perusteet on maksettava takaisin vanhentumissäännöillä.

9. LISÄTIEDOT

9.1. Sivuston hallinto ei hyväksy käyttäjän tarjouksia tämän käyttöoikeussopimuksen muutoksista.

9.2. Sivustolla julkaistut käyttäjäarvostelut eivät ole luottamuksellisia tietoja, ja Sivuston hallinto voi käyttää niitä rajoituksitta.

sohvat

huonekalut

tuolit